en en en
10 kroków do zwiększenia swojej siły wewnętrznej

Wpisz swój adres email, aby bezpłatnie otrzymać poradnik PDF.

Autentyczna i spójna komunikacja

Spotkanie z mistrzami komunikacji niewerbalnej. Poszukiwanie spójności na poziomie emocji, myśli, ciała i ducha.

Świadome przywództwo

Przywództwo jest nieustającym uczeniem się i wyciąganiem wniosków. Ekspertyza i to co wiemy – nie jest tu  wystarczające. Ważna jest wizja. Liczą się bardzie pytania, niż odpowiedzi. Zauważanie, a nie wiedzenie.

Horse-Sense czyli mądrość życiowa

Uruchamianie rozwiązań z szacunkiem do tego co historyczne i otwartością na nowe. Wzmacnianie działań w oparciu o ponadczasowe i uniwersalne wartości.

Międzynarodowy know-how i autorskie podejście

Współtworzymy międzynarodową sieć facylitatorów. Prowadzimy kompleksowe szkolenia facylitatorów.

Horse Assisted Education

Horse Assisted Education jako alternatywna metoda kształcenia lidera

Marta Kunka

2010

  pobierz pdf

 

Uniwersytet Warszawski

Kierunek Pedagogika

Praca licencjacka

w zakresie Edukacja Ustawiczna i Andragogika
pod kierunkiem dr Anny Marianowskiej

 

Abstrakt:

Praca Horse Assisted Education jako alternatywna metoda kształcenia lidera dotyczy metody szkolenia z zakresu kompetencji przywódczych. Część teoretyczna pracy obejmuje zagadnienia szeroko rozumianego przywództwa z różnych punktów widzenia, jego generzy, ewolucji i charakterstyki oraz kwestie relacji pomiędzy przywódcą a menedżerem. Część badawcza pracy dotyczy metody szkoelnia, jaką jest Horse Assisted Education. Zawiera informacje o specyfice edukacji wspomaganej przez konie, jej uwarunkowaniach i korzyściach z niej wynikająych. W części badawczej dokonuje ponadto analizy procesu edukacyjnego Horse Assisted Education – stosowanych metod i zasad.

 

Innowacyjna metoda doskonalenia kompetencji menedżera przy współpracy z końmi

Justyna Noskowicz

 2011

  pobierz pdf

 


 

Wydział Informatyki i Zarządzania
Kierunek studiów: Zarządzanie i Marketing
Specjalność: Technologie Informacyjne w Zarządzaniu
Praca dyplomowa – magisterska

 

Abstrakt:

 

Tematyka pracy bada wpływ szkolenia z udziałem koni na podstawowe kompetencje menedżera. Model kompetencji został opracowany na podstawie źródeł literaturowych,
począwszy od ewolucji zarządzania poprzez pełnione przez menedżera role. Ponadto w pracy przedstawiona jest dokładna charakterystyka szkolenia, w którym konie są nauczycielami.
Począwszy od podstawowej wiedzy o koniach po dokładny opis ćwiczeń i założeń szkolenia. Jako narzędzie analizy wybrany został kwestionariusz ankietowy. Poddana badaniu została
przykładowa grupa osób uczestniczących w szkoleniu zarówno na terenie Polski, jak i za granicami naszego kraju. Na podstawie uzyskanych wyników została przeprowadzona analiza
poziomu doskonalenia kompetencji po przebyciu szkolenia. Ponadto sformułowane zostały wnioski płynące z opinii uczestników na temat współpracy z końmi.

 

 

Nowatorskie szkolenia oparte na pracy z końmi na przykładzie organizacji HorseSense

Agata Kwiecińska

2013

  pobierz pdf

 

Uniwersytet Warszawski

Wydział Pedagogiki
w zakresie Edukacja Ustawiczna i Andragogika
pod kierunkiem dr hab. Ewy Skibińskiej
Praca dyplomowa – magisterska 

 

Abstrakt:


Celem mojej pracy była charakterystyka innowacyjnej metody Horse Assisted Education (HAE) oraz działalności szkoleniowej organizacji HorseSense. Warsztaty oferowane przez tę firmę dotyczą rozwoju zawodowego i osobistego. Metoda HAE włącza konie do procesu kształcenia dorosłych. Zbadałam i opisałam, na czym polegają niestandardowe szkolenia z końmi, jaką rolę pełni w nich zwierzę, a jaką trener, do kogo są skierowane oraz jakie są pozytywne i negatywne aspekty uczestnictwa w nich.
Z moich badań wynika, że te szkolenia są oceniane pozytywnie. Udział w warsztatach pomaga w rozwoju wielu kompetencji, w tym umiejętności komunikacji i współpracy, a także pozwala uświadomić sobie znaczenie autentyczności w działaniu oraz kształtować postawy związane z życiem zawodowym i osobistym. Szkolenia dostarczają klientom cennych doświadczeń, które zgodnie z metodologią powinny być przez nich samodzielnie interpretowane.

 

Coaching jako efektywna forma wewnętrznego public relations na przykładzie działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo HorseSense.

Magdalena Kiljanek

2014

  pobierz pdf

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Stacjonarne II stopnia
Praca magisterska napisana na seminarium PR i reklama
pod kierunkiem dr Anety Dudy

 

…”Moim celem jest przybliżenie problematyki coachingu jako efektywnej formy wewnętrznego public relations. Okazuje się, że coaching coraz częściej stosowany jest w przedsiębiorstwach. Chociaż efektywność tego procesu bywa poddawana pod wątpliwość, w różnych źródłach wskazuje się równocześnie na jego rosnącą popularność. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy wymienia się towarzyszący ludziom stres, rosnącą liczbę oraz siłę konkurencji, a także poszukiwanie możliwości rozwoju.

W związku ze wzrostem zapotrzebowania na coaching, na rynku pojawia się coraz więcej firm zajmujących się tym procesem. Wśród wielu organizacji oferujących warsztaty coachingowe istnieje pewna grupa przedsiębiorstw, które do procesu coachingowego włączają zwierzęta. Takim rodzajem działalności zajmuje się firma HorseSense, która organizuje szkolenia z udziałem koni. Jakkolwiek kontrowersyjna wydaje się rola zwierząt w tym procesie, istnieją pewne elementy, które stanowią wartość dodaną do tradycyjnych warsztatów coachingowych.”